_

درباره الوندفلز

_

آهن آلات الوندفلزازسال 1330فعالیت خودرادرزمینه آهن آلات صنعتی وساختمانی شروع کرده است. هم اکنون آقای علی میرزایی مدیریت مجموعه را برعهده دارند.